Gebruiksvoorwaarden

Toepasselijkheid
Door het bezoeken en/of gebruiken van deze sites verklaart de bezoeker kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.

Op de informatie op en het bezoeken van deze site is Nederlands recht van toepassing.

Definities en beschrijving
Qnieuws.nl bestaat uit verschillende websites welke door derden worden gehuurd en door hun volledig worden beheerd (hierna “Beheerders”). Beheerders zijn zelfstandig werkende rechts- of natuurlijke personen op wie als eerste schade in welke vorm dan ook zal moeten worden verhaald. De contact gegevens van beheerders zijn te vinden op de voorpagina en of contact pagina van de door hun onderhouden website(s).

Qnieuws.nl is eigendom van Berlok BV io (hierna “Berlok”). Berlok draagt alleen zorg voor het technische gedeelte en voor de reclame activiteiten op Qnieuws.nl. Berlok is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor gedragingen van Beheerders en Bezoekers op welke wijze dan ook.

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die Berlok en haar Beheerders besteden aan de samenstelling van de sites en de daarin opgenomen gegevens, kunnen Berlok en haar Beheerders niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Berlok en haar Beheerders verstrekken dan ook geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de gepubliceerde informatie. Aan de inhoud van deze sites kunnen geen rechten worden ontleend.

Berlok en haar Beheerders zijn niet verantwoordelijk als gegevens door een fout of hack openbaar en of verder verspreid worden.

Berlok en haar Beheerders kunnen niet garanderen dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor zij wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Berlok en haar Beheerders garanderen noch ondersteunen enige product of enige dienst genoemd op deze site(s), noch staan zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site(s) verkregen informatie.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen, interviews, nieuwsberichten of commentaar en mededelingen op de pagina’s van deze site(s), zijn die van de auteur(s) en niet per se (noodzakelijkerwijs) die van de beheerder(s), de internetprovider, Berlok en of hun werknemers.

Berlok en haar Beheerders kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die mogelijk voortvloeit of in enig opzicht verband houdt met het bezoek en/of gebruik van deze sites en de daarop gepubliceerde informatie, noch ten gevolge van de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Berlok en haar Beheerders zijn niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) sites die via (hyper-)links aan de verschillende Qnieuws sites zijn gekoppeld en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele en andere eigendomsrechten, waaronder merkrechten en handelsnamen in de informatie op deze site zijn eigendom van Berlok dan wel van een van haar Beheerders of een anderszins aan deze gelieerde ondernemingen, dan wel van een licentiegever. Het bezoek en/of gebruik van deze sites impliceert geenszins het bestaan van enige overdracht, licentie of ander gebruiksrecht ten aanzien van deze rechten.

Qnieuws behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht ten aanzien van de inhoud en vormgeving van deze site voor. Het is derhalve niet toegestaan (delen van) deze site op enigerlei wijze te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder de voorafgaande toestemming van Berlok, Beheerder(s) en/of licentiegevers.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens die middels deze site aan Berlok ter beschikking worden gesteld, worden door Berlok behandeld in overeenstemming met haar Privacy verklaring.

Wijzigingen
De informatie op deze site(s) (waaronder deze voorwaarden) worden regelmatig aangevuld en/of aangepast. Berlok en haar Beheerder(s) behouden zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 

© 2011| Alle materiaal, waaronder foto's, teksten en video's mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming NIET verder worden verspreid! Klik hier voor andere gemeente | Privacy | Disclaimer €1.500 of meer per mnd. bijverdienen? Klik hier!